Deusone van 1969 tot 2013

In 2019 is het vijftig jaar geleden dat Deusone werd opgericht. Oud-redacteur en Fotostichting-voorzitter Ad van Doormaal blikt in dit artikel terug op de 44 jaar - in 2013 ging het medium digitaal verder - dat Deusone op papier verscheen en hij begint met de voorlopers. In Hers en Geens dur Diessen deel 26 schreef Wil Vennix over 50 jaar Deusone en in de delen 19 en 20 over de populaire rubriek  'Wist u dat ...?"

door Ad van Doormaal

‘t Gebooi
Tot het einde van de negentiende eeuw waren de meeste inwoners van Diessen verstoken van het wereldnieuws. Er was weliswaar een krant, De Nieuwe Tilburgsche Courant (in de volksmond ook wel ‘de krant van Arts’ genoemd), maar daarop waren maar weinig Diessenaren geabonneerd. Ook de Hilverbode was er al, maar het Diessense gehalte daarin was maar mondjesmaat. Radio en televisie waren er nog niet. De gemeente Diessen kondigde belangrijke mededelingen vóór de Tweede Wereldoorlog af op een vaste tijd en plaats. Dat was bij ’t Gebooi in de Kerkstraat.

’t Gebooi was een klein gebouwtje op de hoek Kerkstraat/Kerksingel (nu Hart voor Diessen). Het bestond uit drie gedeelten: het brandspuithuisje, de cel van de veldwachter en tenslotte het eigenlijke gebooi: een klein vertrekje met een raam met gaas ervoor, dat van binnen was afgesloten met een deurtje. Op zondag na de hoogmis verzamelden de kerkgangers zich bij dit Gebooi van waaruit het gemeentenieuws door veldwachter, tevens gemeentebode Kees Schoenmakers, als een soort dorpsomroeper werd voorgelezen. De mededelingen hadden voor een groot deel betrekking op gemeentenieuws: huwelijksaankondigingen, verplichtingen omtrent mond- en klauwzeer, verkoping van hout uit de gemeentebossen, verplichting tot het schonen van waterlopen, aankondiging van de zitdag te Diessen van de Rijksontvanger uit Oirschot. Verder waren er berichten van de notarissen van Hilvarenbeek en Vessem: verkopingen van grond, huizen en boerderijen. De berichtjes werden na het voorlezen met punaises op het deurtje bevestigd, zodat ze nog eens nagekeken konden worden. Tot 1936 heeft het Gebooi op de hoek van de Kerkstraat bestaan. (Overgenomen uit “Eerst preekt de pastoor, dan de veldwachter” door Dora van der Sande in Hers en geens dur Diessen deel 1). Het gemeentelijke aankondigingsbord kwam later bij het gemeentehuis.

Voorkaft eerste Deusone

Contact
Het blad Contact is waarschijnlijk het eerste lokale Diessense blaadje geweest. Toen kort na de oorlog, 1946-’47, verschillende Diessense jongemannen als soldaat naar het toenmalige Nederlands Indië (het huidige Indonesië) werden gestuurd, ontstond op nationaal niveau het Katholiek Thuisfront, waarvan in Diessen ook een afdeling kwam. Deze groep, bestaande uit familie en vrienden van de militairen, stuurde cadeautjes en brieven door naar ‘onze jongens in Indië’. Via het blad Contact bleven zij op de hoogte van het reilen en zeilen in Diessen. Zo stonden er lokaal nieuws en de voetbalverslagen van RKDSV 1 in, geschreven door RKDSV-secretaris Frans Moors. Het blaadje werd in Diessen huis-aan-huis bezorgd. O.a. Toon van Nieuwkuijk, die als ‘volontair’ (vrijwilliger) op het gemeentehuis werkte, en eerste ambtenaar Cees de Loos waren medeverantwoordelijk voor de redactie van dit getypte blaadje: een tiental gevouwen en aan elkaar geniete A4-tjes, dat op het gemeentehuis werd gemaakt en gestencild. Toen in 1950-’51 een einde kwam aan de Nederlandse politionele acties in Indië en er een onafhankelijk Indonesië kwam en alle Diessense soldaten weer waren teruggekeerd, kwam er ook een eind aan het blad Contact.

DAVID
In 1951 kwam het blad DAVID. Daarvan ken ik geen enkel exemplaar. In het boek “Het wel en wee van 50 Jaar RKDSV”, uitgekomen in 1983 bij het 50-jarig bestaan van de voetbalclub, wordt een verslag van de opening van het voetbalterrein in 1951 geciteerd uit DAVID. Ook stond hierin regelmatig een tweegesprek van Peer en Jaonus (geschreven door DSV-voorzitter Harrie Spieringhs en secretaris Frans Moors) op z’n Diessens. Hoe lang DAVID bestaan heeft, is niet duidelijk.

Opnieuw ’t Gebooi, maar nu op papier
Vanaf 1956 kwam “het Gebooi, mededelingen van het Gemeentebestuur van Diessen”. De naam van het blad zal uit het bovenstaande wel duidelijk zijn. Dit gemeentelijke gestencilde informatieblaadje op A4-formaat werd één keer per maand huis-aan-huis gratis bezorgd. Daarin stond o.a. de burgerlijke stand, met alle geboorten, huwelijken, vertrekkers, inkomers en overledenen vermeld. In de rubriek ‘Uit de raadszaal’ stond het verslag van de gemeenteraadsvergadering. Nationale collectes werden aangekondigd, de intocht van Sinterklaas, jubilea enz. Kortom al het gemeente- en verenigingsnieuws, samengesteld door een ambtenaar van de gemeente. Ook stonden er regelmatig moppen en anonieme gedichten in ‘t Gebooi, waarbij de lezers zich afvroegen, wie zich daarachter verscholen. Dit bleken achteraf o.a. Wiek Lagendijk sr., Janus van Heerbeek en Jan Bruurs sr. te zijn. De rest van het nieuws over Diessen kon men vinden in de Hilverbode en Het Nieuwsblad van het Zuiden. Tot augustus 1969 bleef ’t Gebooi bestaan.

De geboorte van een nieuw blad
In 1968 gingen er stemmen op of het niet mogelijk zou zijn om in Diessen, Baarschot en Haghorst een eigen blad te laten verschijnen. In de parochieraad is toen een onderzoekje verricht naar de financiële haalbaarheid hiervan en die bleek positief. De gemeente, die haar berichten voortaan in dit nieuwe blad zou plaatsen en die daardoor ’t Gebooi niet meer hoefde te verzorgen, zag het wel zitten en gaf meteen een flinke subsidie, waardoor de eerste twee nummers zelfs gratis over de hele gemeente konden worden verspreid. De parochieraad zocht een tiental vrijwilligers aan en onder leiding van de eerste hoofdredacteur Theo Hordijk werd op 5 september 1969 het eerste eigen Diessense krantje huis-aan-huis in Diessen verspreid.

Herkomst van de naam Deusone
Omstreeks 370 na Christus zou er blijkens Romeinse geschriften bij “Deusone in regione Francorum” een veldslag zijn geweest tussen Romeinse en Saksische troepen. Volgens de historicus Scholte zou Deuso of Deusone gelokaliseerd moeten worden bij Diessen in Noord-Brabant. Deusone zou dus de oudst bekende naam voor Diessen zijn. Vandaar de welluidende naam “Deusone” voor het nieuwe blad. Overigens is het jaar 370 toen uitgangspunt geworden voor het 1600-jarig bestaan van Diessen dat in het jaar 1970 uitbundig gevierd is.

Grote oplage
De Deusone mocht zich al snel verheugen in een grote oplage. Bijna elk gezin nam een abonnement op het tweewekelijks verschijnende blad, waarvoor wel een abonnementsgeld van 2 gulden per kwartaal (8 gulden per jaar) moest worden betaald. Na het eerste jaar had 99% van de gezinnen in de gemeente Diessen een abonnement. Een jaar later steeg het abonnementsgeld naar 10 gulden.

De eerste redactie o.l.v. Theo Hordijk (1969-1976)
De redactie en administratie van de eerste Deusone-jaargang bestond uit de volgende 10 personen: Theo Hordijk - hoofdredacteur, Jac Linnemans - gemeentenieuws, Ad Romme - jeugd, kerk en school, Marlies Hordijk - freelance, Wil Heuvelmans - sport, Ton Thomassen - freelance, Fons de Loos - verenigingsnieuws, Rien Derks - reclame en tekeningen, Walter van Gestel - abonnementen, Jan Timmermans - administratie.
De onafhankelijke redactie volgde het politieke, culturele en verenigingsleven op een positief-kritische manier. Met name de volgzame gemeenteraad werd regelmatig op de hak genomen. Ook de scherpe cartoons van tekenaar Rien Derks maakten de tongen los. Door de rubriek ‘De lege teil’ werden de tieners, die zelden iets inleverden, uitgedaagd om een stukje te schrijven. In dit eerste jaar ’69-’70 had de redactie het druk met de verslaglegging van alle festiviteiten rond het 1600-jarig bestaan van Diessen.

Iedere vereniging kon in het blad gratis haar mededelingen laten opnemen. Ook ingezonden brieven van particulieren, mits ondertekend met naam en adres, werden geplaatst.
De redactie vergaderde op maandagavond om de twee weken in het diepvriesgebouwtje aan de Willibrordusstraat, later ten huize van hoofdredacteur Theo Hordijk in de Hesterboldstraat.

Verloop in de redactie
In het eerste jaar was er al enig verloop in de redactie: twee redactieleden, Ad Romme en Fons de Loos, traden met elkaar in het huwelijk en vertrokken naar Breda. Jos Comperen en Jan de Loos volgden hen op. Wil Heuvelmans vertrok naar de Beerzen en
Ton Thomassen naar Twente. Rien Derks moest in militaire dienst en maakte als tekenaar plaats voor zijn neefje Ton Derks (nog maar 16 jaar oud). Wilma de Graaf en Ad van Doormaal (in plaats van Jos Comperen)  traden toe tot de redactie. Toen Wilma naar Buren verhuisde, kwam Peter van de Vondevoort. Enkele rubrieken uit de beginjaren waren Op d’n buurt bij … en de kleuterrubriek Olleke Bolleke. Vanaf 1975 kwam Walter Goddijn in de 6e, 7e en 8e jaargang vijfentwintig keer met zijn rubriek Friddel en Froddel, twee dieren uit het Stuk, die het mensenleven in onze gemeente becommentarieerden. Het abonnementsgeld steeg door het groeiende aantal pagina’s tot 20 gulden in 1975-’76. Kees van Gils werd de RKDSV-man in de redactie, toen Jan de Loos stopte. Cees van Helvoirt werd freelance verslaggever. Toen Peter van de Vondevoort verhuisde, volgde Bertrand Verhelst jr. hem op. Janus van Gestel uit de Docfastraat deed de bezorging. Hij was de enige die een kleine vergoeding kreeg.

Jac Linnemans (1976-1981)
In 1976 volgde Jac Linnemans Theo Hordijk op. Het redactieadres, waar men op maandagavond om de twee weken vergaderde en het boekje samenstelde, verhuisde van Hesterboldstraat nummer 3 naar nummer 2. Kobi Vingerhoets treedt toe tot de redactie. Een nieuwe rubriek met oude foto’s start: De Fotorubriek. Bij het 10-jarig bestaan in september 1979 verschijnt een extra editie, waarin vertegenwoordigers van de hele gemeenschap hun felicitaties richten aan de redactie. Verschillende prijsvragen, een kleurplaat voor de kinderen en een feestpuzzel zijn er voor de abonnees. Voor de verenigingen is er een stickeractie waarmee men geld kan verdienen: van elke sticker die verkocht word voor f 1 krijgt de vereniging 50%. Makelaarskantoor Van Bijsterveldt sponsorde de drukkosten van de stickers. Op 29 september ’79 is er een receptie. Toen de hoofdredacteur in 1980 naar Baarschot verhuisde, betekende dit dat ook de tweewekelijkse redactievergadering daar naar toe ging. In juni 1980 nam Jan Timmermans na 11 jaar, waarin hij als administrateur, schrijver en samensteller werkzaam was geweest, afscheid. Wil Venderbosch volgde hem op. Ook Janus van Gestel stopte per 1 juli 1980, na 11 jaar als bezorger. Zijn opvolger werd Jan Wouters. Nieuwe rubrieken kwamen: Diessen 1940-’45 door Toon van Nieuwkuijk en Bonjour door Bertrand Verhelst sr. Pieter Denissen kwam de plaats van Kees van Gils in de redactie innemen.

Extra editie bij de Nationale Boekenweek, maart 1981
Toen Diessen nationaal op de kaart werd gezet vanwege de opening van de Nationale Boekenweek alhier, kwam Deusone met een extra editie. Met name de later als ‘Dichter des Vaderlands’ gelauwerde schrijver Gerrit Komrij kreeg het er hierin goed van langs. Hij hekelde de keuze van het plattelandsdorp Diessen, waar voor het eerst in de geschiedenis de opening de Nationale Boekenweek werd gehouden en noemde Diessen “een dorp vol analfabeten, een gat met zes cafés, twee kerken, duizend kapsoneslijders en géén boekenwinkel”. “Je houdt toch ook geen missverkiezingen in een leprozenkamp?” Hij noemde Diessen “Timboektoe in de Kempen”. Logisch dat hij nooit geliefd is geworden in Diessen.

Pieter Denissen (1981-1992)
Na 5 jaar hoofdredacteurschap (en vanaf het begin, dus al 12 jaar in de redactie) gaf Jac Linnemans aan te willen stoppen. Van de laatste redactievergadering in Baarschot maakten de beide Haghorstse redactieleden, Bertrand Verhelst en Ton Derks, een ludieke happening: per kano zakten zij vanaf Haghorst, met de kopij droog opgeborgen, de Reusel af om in Baarschot achter het huis van Jac Linnemans uit te stappen. Vanaf 1 juli 1981 werd Pieter Denissen de nieuwe hoofdredacteur, waardoor het redactieadres in de Wilgenlaan kwam. In september 1981 nam men na 12 jaar ook
afscheid van Marlies Hordijk. Het abonnementsgeld steeg naar 30 gulden per jaar. Als nieuwe redactieleden werden Toos Soetens en Jan Meijs begroet. Nog steeds was drukkerij Elka uit Tilburg de drukkerij, waar Deusone vanaf het begin gedrukt werd. Contact met de personeelsleden van Elka was er zelden. Dat was voorbehouden aan de hoofdredacteur die tweewekelijks telefonisch de kopij doorsprak. Om dit contact te bevorderen, werd er voortaan jaarlijks een voetbalwedstrijd gespeeld, hetgeen de onderlinge sfeer zeer ten goede kwam. De redactie was erg productief: regelmatig telde de Deusone meer dan 60 pagina’s. Voor de typistes van Elka betekende dat meer werk: alles moest n.l. door hen worden overgetypt. Ook vanwege de stijgende papierkosten steeg het abonnementsgeld vanaf oktober 1982 naar f 32,50.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen hield de redactie forum-discussie-bijeenkomsten, waarop de politieke partijen hun standpunten konden laten horen. Op de verkiezingenavond zorgde de redactie ervoor dat ze de uitslag al eerder hadden voordat de burgemeester die bekend maakte.
Via de rubriek ‘Vereniging in de kijker’ werd een bepaalde vereniging door een redactielid uitputtend beschreven. De vereniging kon ook zelf een inbreng leveren om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen schetsen. Regelmatig bereikte Deusone een omvang van meer dan 60 pagina’s; op 3 september 1981 zelfs 81 pagina’s.
Sinds januari 1982 is Deusone door middel van een notariële akte “Stichting de Deusone” geworden met de redactieleden als stichtingsbestuursleden. Kobi Vingerhoets, die jarenlang de kleuterrubriek Olleke Bolleke had verzorgde, stopte. Tiny Arts kwam de redactie versterken. Nieuw redactielid werd ook Dora van der Sande. Jan Meijs was maar kort redactielid, toen hij ander werk kreeg, verhuisde hij en moest stoppen; Martien van de Wiel kwam in zijn plaats. Vanwege de steeds stijgende papierkosten steeg de abonnementsprijs naar 35 gulden.

15 jaar Deusone
Op 29 september 1984 werd het 15-jarig bestaan van Deusone gevierd met een Bonte Aovond in Hercules, waar een keur aan Diessenaren optrad. Een dag later, op zondag 30 september volgde de officiële uitreiking van 3 Deusoneboeken: Bonjour, de gebundelde artikelen van Bertrand Verhelst sr., Diessen 1940-’45 door Toon van Nieuwkuijk en een Diessens kleurboek met tekeningen van Ton Derks.

Ook was er nog een kindervoorstelling en een film voor de tieners. Een expositie over 15 jaar Deusone met tekeningen van Ton Derks en foto’s van Tiny Arts completeerden het Deusone feestweekend.

Op naar de 20!
In de loop van de 16e jaargang (’84-’85) stopte Bertrand Verhelst. In zijn plaats kwam Wil Vennix. Hij initieerde enkele nieuwe rubrieken zoals ‘D’n boer op’ en ‘Een straatje om’. Fotograaf Tiny Arts stopte ook. Fred van Laarhoven nam het fotowerk kortstondig van hem over. Vanaf de 17e jaargang (’85-’86) begonnen de redactieleden voortaan zelf foto’s te maken met een toestel van Deusone. De abonnementsprijs steeg naar f 36,50.
Tijdens de 19e jaargang (’87-’88) stopte Wil Venderbosch als penningmeester-administrateur. Zijn opvolger werd Kees van Gils Adr. zn. uit de Deusonelaan. Na 13 jaar stopte ook Ton Derks als tekenaar en werd opgevolgd door Paul van Vugt. Wil van Puijenbroek kwam in de plaats van Kees van Gils als penningmeester.

Twintig jaar Deusone
Op zaterdag 30 september 1989 bood Deusone de bevolking een gezellig jubileumfeest aan in Hercules, met o.a. een optreden van de Tilburgse entertainer Peer de Graaf. Slechts 30 aanwezigen telde deze avond. Wel waren er maar liefst 170 kinderen bij de show van Clown Kepper. Bij gelegenheid van het Deusone-jubileum organiseerde de redactie ook een foto- en videowedstrijd. De fotowedstrijd werd gewonnen door Peter Comperen met een fraaie foto van dorpsfiguur Jaon van Rijthoven. Bij de videowedstrijd was geen winnaar, die voldeed aan de gestelde criteria.

Extra editie bij wereldkampioenschap van Henk Baars
Op 8 februari 1990 zorgde een eensgezinde actie van de gehele redactie voor een hoogstandje. Daags na Henk Baars’ verrassende wereldkampioenschap veldrijden in het Spaanse Gexto werd een extra editie van Deusone in elkaar gezet, geheel gewijd aan de gekte die toen in Diessen heerste. Een mooi staaltje van actuele nieuwsgaring.

Wat Dies… meer zij
In mei 1990 stopte Ad van Doormaal na bijna 18 jaar redactielidmaatschap. Een maand later, op 1 juni 1990, werd het fotoboek ‘wat Dies… meer zij’ gepresenteerd door Deusone. Drie Deusone-redacteurs werkten mee aan dit standaardwerk: Toos Soetens, Wil Vennix en Ad van Doormaal. Dit boek van 240 pagina’s met 550 zwart-wit
foto’s van Gust de Vries was een hommage aan deze dorpsfotograaf. In een oplage van 1850 exemplaren was het boek binnen twee jaar uitverkocht.
In september 1990 stopte Jan Wouters na 9 jaar als bezorger van Deusone. Jan en Toos van der Aa nemen het op Haghorst van hem over. Het redactieteam wordt versterkt met de komst van Jan Smulders en John van Lieshout (Baarschot). In 1991 is Wil Vennix door verhuizing genoodzaakt om te stoppen. Ook John van Lieshout houdt op. Max van Dijck en Wim Castelijns zijn de nieuwe aanwinsten. Henk Noordermeer treedt toe tot het redactieteam; hij neemt de fototaak van Fred van Laarhoven over. Pieter Denissen geeft aan te willen stoppen. Het redactieadres gaat naar Heuvelstraat 23, waar Dora van der Sande de gastvrouw wordt. Jan Wouters bezorgt weer in Haghorst, waar Jan en Toos van der Aa dit een jaar gedaan hebben. Op 1 oktober 1991 is Toos Soetens 10 jaar redactielid. Een maand later overkomt haar een vreselijk verkeersongeluk. Sjef Beekman treedt toe tot de redactie. Pieter Denissen stopt per januari 1992 en Sjef  wordt meteen de nieuwe hoofdredacteur.

Sjef Beekman (1992-1996)
Bij de 24e jaargang (’92-’93) kwam Ankie van Korven het redactieteam versterken. Dit bestond toen verder uit: hoofdredacteur Sjef Beekman, Dora van der Sanden (zij bleef in haar huis aan de Heuvelstraat 23 fungeren als gastvrouw bij de tweewekelijkse redactievergaderingen), Martien van de Wiel, Toos Soetens, Jan Smulders, Max van Dijck, Wim Castelijns, Ton Derks (weer terug als tekenaar), Henk Noordermeer en Wil van Puijenbroek (administratie).

De omslag van de 25e jaargang (’93-’94) is voor het eerst in full color. Dit is het jubileumgeschenk van drukkerij ELKA, dat ook voor het 25e jaar de Deusone drukt. Na 10 jaar stopt Martien van de Wiel. In zijn plaats komt Annemie Evers.

1 oktober 1994: jubileumuitgave 25 jaar Deusone 
Een sjieke uitgave was dit met een prachtige harde voorkaft, waarvan de omslagtekening natuurlijk weer ontworpen was door Ton Derks, met terugblikken over 25 jaar kerk, onderwijs, verenigingsleven en het dagelijkse leven door de redactie. Met reacties van de vier hoofdredacteuren, die Deusone heeft gehad. En met interviews met de adverteerders die al 25 jaar in Deusone adverteerden. Een mooie puzzel met de 25 voorkaften completeerde dit fraaie bewaarexemplaar.
Bij de 26e jaargang (’94-’95)  trad Sjak Janssen toe tot de redactie in de plaats van Jan Smulders. In januari 1995 stopte Dora van der Sande na 11 jaar. Het nieuwe redactieadres werd toen Acacialaan 2, ten huize van Wim Castelijns.
Bij de 27e jaargang kwam de Deusone voor het eerst in een groter formaat. Elly Snels trad toe tot de redactie. Als freelancer schreef Ria Blankers ook een aantal artikelen, maar vanwege drukke werkzaamheden moest zij afhaken. In maart 1996 stopte Sjef Beekman na bijna 5 jaar hoofdredacteur te zijn geweest. De nieuwe hoofdredacteur werd Janus Hendrikx.

Janus Hendrikx (1996-2003)
Met ingang van de 28e jaargang (’96-’97) werd de Eenhoorn het nieuwe redactieadres. In de postbus aldaar kon men de kopij kwijt. Mariëlle Vermeer kwam het redactieteam versterken. In juni ‘97 stopte Wim Castelijns na 6 jaar redactiewerk. Tweeëneenhalf jaar was hij, samen met zijn vrouw Mien, ook de gastheer geweest op de tweewekelijkse redactievergaderingen.
Bij de 29e jaargang (’97-’98) was de omslag voor het eerst in full color, weer een prachtig staaltje vakmanschap van Ton Derks. Als tekenaar en redactielid nam hij nu definitief afscheid. De jaarlijkse nieuwe omslag wilde hij nog wel blijven maken. Een kortstondige nieuwe rubriek was de jongerenpagina ‘Het Diessens Jeugdteam’. Cees van Bijsterveldt nam plaats in de redactie.
Bij de 30e jaargang (’98-’99) werd Anneke Stal de nieuwe tekenares. In december ’96 was het 20 jaar geleden dat Bonjour van Bertrand Verhelst sr. voor het eerst in Deusone kwam. Wil van Puijenbroek stopte na 10 jaar als administrateur abonnees en advertenties. Bart Kuijpers nam dit van hem over.
Aan het einde de 31e jaargang (’99-’00) stopt Ankie van Korven; een andere Baarschottenaar, Ton Rijken, volgt haar op. Een jaar later neemt Jan Wouters (weer) afscheid. Ruim 20 jaar heeft hij de Deusone door weer en wind in Haghorst bezorgd.
Vanaf de 32e jaargang (’00-’01) voert hoofdredacteur Janus Hendrikx met zijn redactieteam de elektronische brievenbus in: kopij kan per e-mail worden aangeleverd via Deusone@hotmail.com. Vanaf juni 2001 volgt Siem Zwaard Sjak Janssen op, die ruim 6 jaar deel uitmaakte van de redactie.
Vanaf de 33e jaargang (’01-’02), toen de euro zijn intrede deed, was het abonnementsgeld gestegen naar f 42,50 (€ 19,29). Anneke Stal stopte in december 2001 als tekenares bij Deusone.
De 34e jaargang (’02-’03) kende een opvallende vernieuwing: de bladzijden waren voortaan verdeeld in twee kolommen. In 2002 nam men afscheid van Mariëlle Vermeer en Ton Rijken. Nieuw was Jan van Dal; hij trad niet toe tot de redactie, maar werd ‘correspondent voor Baarschot’. Het werd steeds moeilijker om nieuwe redactieleden te vinden. De toenmalige redactie bestond uit: hoofdredacteur Janus Hendrikx, Cees van Bijsterveldt, Max van Dijck, Elly Snels en Siem Zwaard.

Bij het begin van de 35e jaargang schrijft Janus Hendrikx in ‘Toekomst voor Deusone’, dat de grootste bedreiging voor Deusone het vinden van vrijwilligers is. Op 24 november 2003 wordt Siem Zwaard de nieuwe hoofdredacteur in plaats van Janus Hendrikx, die dit sinds 1996 was.

Siem Zwaard (2003-2006)
Vanaf 23 februari 2004 wordt info@deusone.nl het nieuwe e-mailadres, waar de kopij naar toe gestuurd dient te worden. Spoedig daarna wordt heel het redactieproces digitaal. Van ontvangst of maken van kopij en foto’s tot de aanlevering bij de drukker.
In maart 2004 gaat de Herculesprijs naar de redactie van Deusone, als beloning voor 35 jaar nieuwsvoorziening. Een lezersforum van abonnees en ex-abonnees volgt op verzoek van de redactie Deusone een aantal weken kritisch. Het is ook een periode, waarin veel nieuwe artikelenseries het licht zien. Het abonnementsgeld stijgt naar € 20.
De 36e jaargang (’04-’05) loopt niet van 1 oktober 2004 tot 31 september 2005, maar tot 31 december 2005, 32 afleveringen i.p.v. 25 of 26, zoals voorheen. Het Deusonejaar loopt vanaf nu van 1 januari t/m 31 december. Max van Dijck stopt na ruim 13 jaar als redacteur. Behalve heel veel verslagen hield Max zich ook bezig met Olleke Bolleke en later de jeugdpagina’s, puzzels, kerstverhalen, aprilmoppen. Nog maar 3 redacteuren telde Deusone nu: Cees van Bijsterveldt, Elly Snels en Siem Zwaard; incidenteel Jan van Dal voor het Baarschotse nieuws. Oud-hoofdredacteur Janus Hendrikx zorgde nog voor de advertenties. Herhaalde verzoeken in het blad om versterking van de redactie leverden niets op. Het verzoek om stukken bij voorkeur digitaal aan te leveren werd steeds meer ingewilligd. Sinds 30 juni 2005 is de website van Deusone online: www.deusone.nl. Hierop stond o.a. een handleiding hoe de digitale kopij aan te leveren.

Stichtingsbestuur
Om de werkdruk bij de redactie te ontlasten en om de continuïteit te garanderen werd een afzonderlijk stichtingsbestuur in het leven geroepen. Dit bestuur werd verantwoordelijk voor het beleid, abonnee- en fondsenwerving en de commerciële kant van de zaak. Met de hulp van Verenigingsraad Diessen werden de leden aangezocht. Het bestuur bestond uit: Jan Klessens (voorzitter), Ingrid Reijrink (secretaresse), Bart Kuijpers (penningmeester) en Frank Timmermans (commerciële zaken + advertenties). Siem Zwaard (was interim-stichtingsvoorzitter) vormde de verbindingsschakel tussen redactie en bestuur.

Nieuwe medewerkers
In de maand juli, als het verenigingsleven vanwege vakanties stil ligt, slaat de Deusone ook een keertje over. In de Deusone van 22 september 2005 schrijft de redactie: “Bijna iedereen stuurt nu zijn of haar kopij op via e-mail.” Om de drukkerij en de bezorgers wat meer tijd te geven, wordt de Deusone pas vanaf vrijdagavond bezorgd.
In januari 2006, bij het begin van 37e jaargang, begroet de redactie enkele nieuwe vrijwilligers: Arja van den Broek, Jos van de Schoot, Truus Kiezebrink en Wim Oerlemans. In februari 2006 verlaat Cees van Bijsterveldt na bijna 8 jaar de redactie. De redactie vergadert voortaan op de woensdagavond in de Eenhoorn. De kopij dient echter nog wel op de maandagavond ingeleverd te zijn. In de tussentijd kunnen de correctoren thuis hun werk doen. Een nieuwe serie ‘Dorpsgezichten’ start, waarin telkens een bekende dorpsgenoot een aantal vragen krijgt voorgeschoteld door Arja van de Broek. Erg veel foto’s staan er in het blad. De nieuwe vrijwilligers blijken niet allemaal schrijvers: alleen Arja v.d. Broek en Jos v.d. Schoot gaan hier mee door. Truus Kiezebrink en Wim Oerlemans houden zich voornamelijk bezig met de correctie. Af en toe springen zij schrijvend in. “Te weinig vrijwilligers, dan geen Deusone!”zo lezen we in een hernieuwde oproep in nummer 12. In juni 2006 neemt de redactie afscheid van Henk Noordermeer. Sinds 1986, dus ruim twintig jaar, heeft hij deel uitgemaakt van de redactie. Hij was niet alleen jarenlang fotografisch medewerker; sinds 2004 had hij hier minder werk mee vanwege de digitale fotografie. Tijdens de tweewekelijkse redactievergaderingen was Henk ook altijd aanwezig en bezig met allerhande redactiewerk. Vanaf oktober ‘99 had hij ook de coördinatie rondom de bezorging overgenomen van Wil van Puijenbroek. Jo en Bernard Abrahams namen deze laatste taak over van Henk. Een nieuwe opvallende rubriek ‘MAAUWERD’ doet zijn intrede. De onbekende persoon hierachter stelde op een humoristische manier Diessense toestanden aan de kaak. De opvallende zwarte pagina met witte letters trok meteen de aandacht.
Deusone nr. 16 van 25 augustus 2006 telt maar liefst 4 paginagrote advertenties, waarin Deusone vraagt om een corrector (m/v), een fotograaf (m/v), redacteuren (m/v) en mailboxbeheerder (m/v). Siem Zwaard had al enige tijd aangegeven dat hij wilde stoppen als hoofdredacteur. Sinds juni 2001 maakte hij deel uit van de redactie en sinds november 2003 was hij hoofdredacteur. Na lang zoeken vond de Verenigingsraad een opvolger in de persoon van Gerard van Nunen.

Gerard van Nunen (2006-heden)
Per 1 oktober 2006 nam Gerard het over van Siem. Henk van Tilburg en Anja van de Wijdeven namen de plaats van Henk Noordermeer in als verantwoordelijken voor de fotografie. Deusone was genomineerd voor het maatschappelijk project van de Rabobank. Zij kregen de derde prijs, € 750, waarmee men een laptop kon aanschaffen. In totaal telde de 36e jaargang in 2006 1200 pagina’s (25 edities), dus gemiddeld 48 pagina’s. Vanaf 2007 bedroeg de abonnementsprijs € 21.

Hoofdredacteur Gerard van Nunen, zelf afkomstig uit de ICT, startte een nieuw rubriek ‘Digifocus’ waarin hij in begrijpelijke taal allerlei computerproblemen beschreef. Jan van Dal schreef nog steeds berichten uit Baarschot.
Op 3 oktober 2007 nam Deusone na 12 jaar afscheid van redacteur en postbusbeheerder Elly Snels. In die tijd schreef Elly meer dan 700 artikelen. Regelmatig nam zij de hoofdredacteur (Siem of Gerard) waar bij afwezigheid. Karien Janssen werd de nieuwe postbusbeheerder. Oud-hoofdredacteur Janus Hendrikx, die sinds zijn vertrek nog verantwoordelijk was gebleven voor de advertenties, stopte hier nu ook mee. Stichtingsbestuurslid Frank Timmermans nam dit van hem over. Erik van de Wijdeven werd de webmaster van de Deusonesite. Met ingang van 2008 steeg de abonnementsprijs naar € 22.

Steeds minder schrijvende redactieleden
Bij het begin van de 39e jaargang, januari 2008 telde de redactie, naast  hoofdredacteur Gerard van Nunen, nog Jos van de Schoot en Arja van de Broek (voornamelijk de rubriek Dorpsgezicht) als schrijvers. Karien Janssen was de mailboxbeheerder. Henk van Tilburg, verantwoordelijk voor de foto’s, schreef incidenteel wel eens een artikel, net als de beide correctoren Truus Kiezebrink en Wim Oerlemans. Marc Gijsman werd de nieuwe webmaster. Een hernieuwde oproep in het blad om versterking van de redactie leverde geen enkele reactie op. Op verzoek van de hoofdredacteur polste ook de Verenigingsraad tevergeefs verschillende dorpsgenoten. Bij de 40e jaargang in  januari 2009 steeg het abonnement naar € 23. Door gebrek aan schrijvende redactieleden stonden er maar weinig redactionele artikelen in het blad. Wel bleef er veel nieuws van de verenigingen komen, die trouw hun kopij instuurden.

Veertigjarig jubileum, september 2009
Een feestelijke viering van het 40-jarig jubileum in september 2009 zat er niet in. Op 4 en 18 september 2009 kregen alle huisgezinnen in Diessen, Haghorst en Baarschot (ook de niet-abonnees) de speciale jubileumeditie in de bus. Ruim 100 verenigingsmensen waren al eerder benaderd met de vraag “Schrijf uw Deusone-beleving”. Uit de inhoud van de twee speciale edities bleek gelukkig dat hier goed op was gereageerd. Er stonden veel positieve Deusonebelevingen met de wens om toch zeker door te gaan met Deusone in beide edities. Via deze speciale edities werden de mensen opgeroepen om op 23 september naar Hercules te komen voor de speciale Deusone-avond, georganiseerd door Verenigingsraad Diessen, Belangenorgaan Diessen en bestuur + redactie van Deusone. Het doel van deze avond was “om mee te denken hoe Deusone in de toekomst nog aantrekkelijker en functioneler voor jong en oud gemaakt kan worden”. De extra omslag van de volgende Deusone nummer 19, gemaakt na de discussie-avond, was veelzeggend: “Veertigste jaargang! Is dit de laatste? Lees het verslag van 23 september”. Uit dat verslag bleek dat de opkomst voor deze avond in Hercules dramatisch was geweest: slechts 40 belangstellenden, waarvan de meerderheid “Oud-Deusonianen”, ofwel oud-redactieleden. Zij hadden wel veel goede ideeën, maar geen nieuwe redactieleden.

Toch weer verder…
Onder leiding van de nog steeds optimistische hoofdredacteur Gerard van Nunen bleef de moed er in. Vanaf oktober 2009 kwam er een nieuwe rubriek van oud-Haghorstenaar Jack Evers ‘Van kanker tot kanjer’, waarin hij beschreef hoe hij deze vreselijk ziekte te boven is gekomen. Astrid Hennissen trad toe tot het groepje correctoren, waarin Truus Kiezebrink en Wim Oerlemans al zaten. En de schrijvende redactie kreeg zowaar versterking in de persoon van Mart Gosens, die de berichtgeving uit Haghorst ging verzorgen. Er kwam nog een nieuwe rubriek ‘Beleggingsklok: bij de tijd’ door Harm van Dal, waarin hij in begrijpelijke taal over beleggingszaken schreef. Ook Maauwerd was er nog met zijn intrigerende rubriek. Een rubriek die al sinds 1979 bestaat, dus al ruim 34 jaar, is de Fotorubriek. Aanvankelijk werd deze door de redactie verzorgd. Vanaf 1992 gebeurt dat door Fotostichting Diessen. Men slaagt er in iedere Deusone weer in om een oude foto (vaak van Gust de Vries) te vinden en te beschrijven. Met name bij de oudere lezers is deze rubriek in trek. Hoofdredacteur Gerard van Nunen kreeg in november het eerste exemplaar van Hers en geens dur Diessen deel 17 uitgereikt als eerbetoon aan alle redactieleden uit het verleden voor 40 jaar nieuwsvoorziening in Diessen, Haghorst en Baarschot. Twee bestuursleden, Frank Timmermans en Ingrid Reijrink, gaven aan te willen stoppen met hun bestuurswerkzaamheden.
In de 41e jaargang (2010) verliet Arja van de Broek de redactie. Behalve de drie vaste rubrieken ‘Beleggingsklok: bij de tijd’, ‘Van kanker tot kanjer’ en ‘Digifocus’ stond er ook maandelijks een gedicht van de maand van dorpsdichteres Maja in de Deusone. Jos van de Schoot schreef veelal de verslagen van festiviteiten, zoals openingen en jubilea (gouden bruiloften e.d.). In augustus 2010 stopte Truus Kiezebrink als corrector, omdat ze trouwde en terugkeerde naar haar roots in Twente. Bij de 42e jaargang (2011) stopte Henk van Tilburg als fotograaf-redactielid . Deusone nummer 2 (4 februari 2011) werd door hoofdredacteur Gerard van Nunen aan de Weissensee in Oostenrijk (waar hij meedeed aan de alternatieve Elfstedentocht) samengesteld en digitaal doorgestuurd naar drukkerij Elka. Bij de 43e jaargang stopte de beleggingsrubriek van Harm van Dal. Al eerder was ‘Van kanker tot kanjer’ van Jack Evers beëindigd.
Stichtingsbestuurder Jan Klessens gaf ook aan te willen stoppen. Van het bestuur restte intussen alleen Bart Kuijpers nog, die na 12 jaar ook aan stoppen dacht. De Verenigingsraad ging op zoek naar nieuwe bestuursleden, maar ving steeds bot. Vaak zagen benaderde kandidaten de toekomst van de Deusone vrij somber in en wilden ze geen energie stoppen in een aflopende zaak.

Naar een digitale Deusone
Begin 2012 geeft de Verenigingsraad haar opdracht om een nieuw bestuur en redactieleden voor Deusone te zoeken terug aan de hoofdredacteur. Er is vrijwel niet aan vrijwilligers te komen om het blad te maken. De huidige groep, bestaande uit Gerard van Nunen, Jos van de Schoot, Mart Gosens, Bart Kuijpers en Karien Janssen en de correctoren Wim Oerlemans en Astrid Hennissen, is te klein om deze zware klus voort te zetten. Dan ontstaan de eerste plannen voor een digitale versie van Deusone. In mei 2012 is er een bijeenkomst, belegd door de Verenigingsraad en de Deusoneredactie, waarvoor alle belangengroepen uit Diessen, Baarschot en Haghorst zijn uitgenodigd. Hier wordt uitgelegd dat de papieren Deusone geen toekomst meer heeft en dat een digitale versie wenselijk is. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Deusone, Verenigingsraad, Belangenorgaan en KBO en oud-hoofdredacteur Siem Zwaard, gaat aan het werk om die digitale versie voor te bereiden. Tijdens de Dag van de Ouderen op 5 oktober 2012 komt hoofdredacteur Gerard van Nunen voor het eerst naar buiten met de plannen tot dan toe. De groep heeft intussen niet stilgezeten en gaat op woensdag 13 maart a.s. de aftrap geven van de digitale Deusone.

Drukkerij Elka
In de bijna 44 jaar is de papieren Deusone altijd bij dezelfde drukkerij gebleven: drukkerij Elka in Tilburg (voorheen Jeka). Ondanks de verschillende hoofdredacteuren die het contact met de drukkerij vormden, is men er altijd gebleven. Een kwestie van vertrouwen en van kwaliteit leveren.
In de redactievergadering op maandagavond werd de kopij gecorrigeerd en geordend. Aanvankelijk werd de kant-en-klare kopij, soms netjes getypt maar vaak nog met de hand geschreven, na de redactievergadering op maandagavond door een ‘koerier’ (iemand uit de kennissenkring van de hoofdredacteur die in de buurt van de drukkerij werkte) op dinsdagochtend bij de drukkerij in Tilburg bezorgd. Enkele typistes begonnen daar aan het bijna onmogelijke karwei om alles over te typen; foto’s en tekeningen werden gescand en het geheel werd opgemaakt. Meestal kon men op donderdagmorgen pas beginnen met drukken en nieten. In 2005 is er nogal wat veranderd met als resultaat dat de huidige Deusone op woensdagavond laat of op donderdagmorgen naar een server van
Elka wordt verzonden. Daar hoeft dan geen typewerk meer plaats te vinden, omdat de teksten en foto’s digitaal worden aangeleverd. Bij Elka begint men op donderdag met het opmaken van het blad volgens het vaste Deusone-stramien van de hoofdredacteur. Op vrijdagochtend gebeurt het drukken en nieten. Op vrijdagmiddag komen de bijna 1000 Deusones aan bij Bernard en Jo Abrahams, die ze verdelen onder de bezorgers. Die zorgen er tenslotte voor dat de Deusone op vrijdag of zaterdag bij u in de bus komt. Elka dacht steeds met Deusone mee, wat o.a. blijkt uit het volgende. Een Elka medewerker (Arjan) wees de hoofdredacteur op een bepaald moment erop dat in de advertentie van Kerkzicht een verkeerde eigenaar stond omdat de zaak kort tevoren was overgenomen. Zo goed waren bepaalde Elka medewerkers met Diessen bekend. Hulde aan de Elka medewerkers die steeds voor Deusone klaarstonden, ook in voor hen moeilijke perioden.

De voorkaften
Ware kunstwerken zijn het, die omslagen van Deusone. Altijd werd geprobeerd om  verbindende elementen tussen de drie kernen Baarschot, Haghorst en Diessen uit te beelden. Van de 44 jaargangen zijn er 41 gemaakt door Ton Derks. Alleen de eerste 3 niet, die zijn van de hand van zijn neef Rien Derks.

De adverteerders
Zonder adverteerders zou het niet mogelijk zijn geweest om Deusone 44 jaar uit te brengen. Vanaf 1969 hebben de meeste Diessense bedrijven er wel ooit met een advertentie in gestaan. Vaak was dat niet alleen om zakelijke redenen, maar puur uit sympathie, om het blad te steunen. Met het abonnementsgeld en de gemeentelijke subsidie vormen de advertentie-opbrengsten de bronnen van inkomsten, waarmee de drukkosten betaald konden worden. En waardoor het abonnementsgeld voor de lezers betaalbaar bleef: voor één Deusone betaalt u slechts 1 Euro.
Sommige bedrijven adverteren zelfs al vrijwel vanaf het begin in Deusone, dus al bijna 44 jaar. Dat zijn: Vugts Woninginrichters, Van Velthoven elektro service, Smetsers glas- en schilderwerken, Hesselmans bv. en De Laat. Chapeau!
Dankzij hen en alle andere sponsors en begunstigers heeft Deusone het zo lang kunnen volhouden. Ook in de toekomst, wanneer Deusone digitaal gaat, blijven de adverteerders belangrijk.