Privacyverklaring Stichting Erfgoed Diessen

Versie: 1.0 d.d. 04-10-2020

 

Stichting Erfgoed Diessen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Erfgoed Diessen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Erfgoed Diessen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het formulier onder het tabblad ‘contact’.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van bezoekers aan de website www.erfgoeddiessen.nl of www.fotostichtingdiessen.nl worden door Stichting Erfgoed Diessen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden

 1. Administratieve doeleinden: beantwoorden en/of reageren op gestelde vragen of gemaakte opmerkingen via een formulier op de website.
 2. Communicatie over activiteiten: rechtstreeks en/of persoonlijk informeren over activiteiten en nieuwe uitgaven via e-mail, WhatsApp, sms, messenger of via een andere digitale App.
 3. Het administratief verwerken van bestellingen via de shop op de website.

De volgende persoonsgegevens worden bewaard: emailadres, voornaam, tussenvoegsel, naam, bedrijfsnaam optioneel, woon- of werkadres en/of afleveradres van uw bestelling, de door u bestelde artikelen, BTW.nr. optioneel, IBAN van uw bank en uw antwoord op de vraag of u opgenomen wil worden in het bestand voor communicatie over activiteiten via een formulier op de website of bij bestellingen uit de webshop.

 

Duur van het bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 1. Administratieve doeleinden: maximaal één jaar.
 2. Communicatie over activiteiten: tot maximaal veertien dagen na uw schriftelijke verzoek van verwijdering van persoonsgegevens aan het bestuur van Erfgoed Diessen
 3. Het administratief verwerken van bestellingen via de shop op de website:
  1. Indien u een account aanmaakt op de webshop blijven uw persoonsgegevens bewaard tot opheffing van uw account.
  2. Indien u bestellingen hebt gedaan zonder gebruik te maken van een account maximaal één jaar.

 

Indien u niet langer wenst voor te komen in ons bestand verwijderen wij uw persoonsgegevens binnen veertien dagen na uw schriftelijke verzoek tot verwijdering via het formulier ‘verzoek verwijdering

persoonsgegevens’ via deze website. Het gaat uitsluitend om persoonsgegevens die via de website www.erfgoeddiessen.nl zij vergaard.

 

Verstrekking aan derden

Er worden geen gegevens aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Onze website gebruikt Google Analytics om inzage te krijgen in het aantal bezoekers van onze website. Wij volgen de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd om de impact op uw privacy te minimaliseren.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Erfgoed Diessen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Alle personen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens los van deze website

Los van deze website heeft Erfgoed Diessen sinds het begin van haar bestaan via foto, film, archieven, boeken, mondelinge overdracht etc. een schat van informatie verzameld welke uit geschiedkundig oogpunt van groot belang is. Persoonsgegevens die hier deel van uitmaken worden voor onbepaalde tijd bewaard. Indien het gebruik van persoonsgegevens van belang is voor de missie van de Stichting Erfgoed Diessen, worden deze in publicaties gebruikt. Dit gebruik is zorgvuldig, met respect voor personen die het betreft en conform de geldende wet- en regelgeving.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Zie onze website: www.erfgoeddiessen.nl