Stichting erfgoed Diessen

Tot eind 2020 opereerde onze stichting onder de naam Fotostichting Diessen. Deze naam was ingeburgerd maar dekte de lading eigenlijk maar ten dele. De zorg voor foto’s was en is voor ons belangrijk en heeft ook aan de wieg van onze stichting gestaan, maar we doen veel meer. Vandaar dat de naam werd gewijzigd in het meeromvattende Stichting Erfgoed Diessen.

Ontstaansgeschiedenis

Op 4 december 1991 is de Fotostichting Diessen opgericht door een aantal personen die eerder betrokken waren bij het samenstellen en uitgeven van het fotoboek ‘Wat Dies… meer zij’. Van dit standaardwerk zijn ruim 1700 exemplaren verkocht. Het positieve eindsaldo van genoemd boek vormde het startkapitaal van de stichting.

De stichting heeft sinds de oprichting onder meer de volgende activiteiten opgepakt:

 • Het vormen en beheren van fotocollecties over Diessen. Direct na oprichting werd de collectie van Harrie Sevens verworven, eind 1996 volgde het volledige fotoarchief van de gemeente Diessen en in 2009 ook de complete collectie van Gust de Vries. Daarnaast hebben diverse verenigingen ons hun fotobezit toevertrouwd. Al ons fotomateriaal wordt – grotendeels gedigitaliseerd – professioneel en brandveilig bewaard.
 • Het inventariseren en rubriceren van collecties die bij anderen in beheer zijn.
 • Het verzorgen van de tweewekelijkse Fotorubriek, voorheen voor Deusone, thans voor de Hilverbode, tevens verschijnend op onze eigen site en op Facebook. In januari 2017 verscheen de 1000e Fotorubriek en nog steeds mag deze rubriek zich in grote belangstelling verheugen.
 • Onze pagina op Facebook heeft meer dan 300 volgers en wordt veelvuldig bezocht.
 • Het uitgeven van ‘Hers en geens dur Diessen’, waarvan elk jaar weer honderden exemplaren worden verkocht. Het lukt de redactie keer op keer weer om de lezer mee te nemen op een verrassende ontdekkingstocht ‘hers en geens dur Diessen’.
 • De stichting heeft, samen met Deusone en Diosna, in 1995 het boek ‘In bange en in blije dagen; Diessen in oorlogstijd’ uitgegeven.
 • Sinds 1997 legt de onze stichting aangestelde ‘dorpsfotograaf’ (thans is dit Henk van Tilburg) het dagelijkse leven in Diessen, Haghorst en Baarschot vast. Niet alleen de belangrijke gebeurtenissen maar ook en vooral de kleine, onopvallende zaken.
 • De stichting levert desgevraagd foto’s voor publicaties in tijdschriften, onder meer van de Heemkundige Kring en van jubilerende verenigingen, maar ook voor particulieren.
 • In 2017 werd het 25-jarig bestaan van de stichting, de 1000e Fotorubriek en het 25e deel van Hers en geens dur Diessen gevierd. Ieder adres in Baarschot, Haghorst en Diessen kreeg een gratis exemplaar van deel 25 in de bus en iedereen kon meedoen aan de Diesselfie-wedstrijd. Op 19 november 2017 was in Hercules een fototentoonstelling met als thema ‘Diessen toen en nu’. ’s Middags was er een feestelijke middag waarin vier Diessense dorpsfiguren tot leven werd gewekt, van Hanneke Zwartgat tot Jaon de Zak. Beide onderdelen werden zeer druk bezocht en goed gewaardeerd.
 • De stichting werpt zich ook ongevraagd op als hoedster van het Diessense erfgoed. Een pleidooi voor behoud van het ‘Pastoorspaadje’ mocht niet baten. Het initiatief voor de ’12 mei 1940-brug’ had wél succes.
 • In september 2021 – bij de uitgestelde viering van Diessen 1650 – werd de DiessenApp gepresenteerd. De DiessenApp biedt zowel inwoners als toeristen/bezoekers van buiten de gelegenheid om op laagdrempelige wijze onze gemeente beter te leren kennen. De herkomst van straatnamen wordt beschreven evenals monumenten, kunstwerken en andere bijzondere gebouwen. Ook zijn er diverse wandelroutes via de app te volgen.

 

 

 

 

 

Onze missie

Het behouden van alsmede het vergroten van de kennis over het lokale materiële en immateriële erfgoed in de dorpen Diessen, Haghorst en Baarschot (voormalige gemeente Diessen), alles in de ruimste zin van het woord en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door

 • vormen, beheren, inventariseren en toegankelijk maken (het stimuleren van deze activiteiten door anderen daaronder begrepen) van collecties met voorwerpen van lokaal materieel erfgoed, waaronder foto’s, films, beeldmateriaal, kunstvoorwerpen, boeken en andere publicaties;
 • verzamelen, vastleggen en daarmee bewaren van lokaal immaterieel erfgoed, waaronder historische bronnen, volksverhalen, volksgebruiken, ambachten, muziek, liederen en dialect;
 • stimuleren van kennis over en belangstelling voor het lokale materiële en immateriële erfgoed door middel van tentoonstellingen, manifestaties en het uitgeven van of meewerken aan boeken, tijdschriften, lesbrieven, websites, webapplicaties en andere publicaties;
 • gevraagd en ongevraagd geven van advies over en/of pleiten voor (behoud van) lokaal materieel en immaterieel erfgoed.

Bovenstaande tekst is de beschrijving van de doelstelling in de statuten.  De volledige statuten kunt u  hieronder downloaden

Statuten Stg Erfgoed Diessen 24 09 20
PDF – 157,1 KB 953 downloads

logo

Centraal in het logo staan de Willibrorduskerk en de beker uit het wapen van de voormalige gemeente Diessen. Deze iconen geven weer dat onze stichting het materiële en immateriële erfgoed van de dorpen Diessen, Haghorst en Baarschot wil koesteren, bewaren en uitdragen.

De wolk achter de kerk staat voor de ‘cloud’ waarin we de foto’s, verhalen en andere te bewaren items opslaan. Het fototoestel herinnert aan onze ontstaans-geschiedenis uit de Fotostichting Diessen, die op haar beurt is voortgekomen uit het fotoboek ‘Wat Dies… meer zij’.

De gele halve cirkel tenslotte staat voor de verbinding die wij met en tussen de inwoners van onze gemeenschap willen vormen. De kleuren geel en blauw zijn ontleend aan de (voormalige) Diessense gemeentevlag.

Het logo is ontworpen door de Diessense kunstenaar Ton Derks.

 

een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Gevolg is dat giften en legaten aan de Fotostichting fiscaal worden gestimuleerd. Giften zijn voor de schenker onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De Fotostichting is over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting verschuldigd.

Een ANBI moet op haar internetsite bepaalde informatie publiceren, deze volgt hieronder:

de naam van de instelling: Stichting Erfgoed Diessen

het RSIN: 802649804

het post- of bezoekadres van de instelling:        Gulden Akker 6, 5087 LE Diessen (penningmeester)

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: het behouden van alsmede het vergroten van de kennis over het lokale materiële en immateriële erfgoed in de dorpen Diessen, Haghorst en Baarschot (voormalige gemeente Diessen), alles in de ruimste zin van het woord en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: De belangrijkste activiteiten van de Stichting Erfgoed Diessen zijn:

 • het vormen, beheren en inventariseren van fotocollecties over Diessen (o.a. beheer  collecties voormalige gemeente Diessen, Gust de Vries, Harrie Sevens, Deusone en diverse verenigingen)
 • het verzorgen van de Fotorubriek
 • het uitgeven van de serie ‘Hers en geens dur Diessen’
 • het meewerken aan boeken, artikelen, publicaties en tentoonstellingen
 • het vastleggen van het dagelijks leven door onze dorpsfotograaf
 • het onderhouden en updaten van de DiessenApp
 • het bouwen, onderhouden en updaten van de Diessense Fotoalbum
2023 ANBI Activiteitenoverzicht Pdf
79 downloads
2022 ANBI Activiteitenoverzicht
PDF – 540,4 KB 320 downloads
2021 ANBI Activiteitenoverzicht
PDF – 463,1 KB 578 downloads
2020 ANBI Activiteitenoverzicht
PDF – 468,6 KB 886 downloads
2019 ANBI Activiteitenoverzicht
PDF – 109,8 KB 933 downloads

de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Dagelijks bestuur: Ad van Doormaal - voorzitter, Ine Gimbrère - secretaris, Wil Vennix - penningmeester. Overige bestuursleden: Henny van Nieuwkuijk, Ad Reijrink, Ad van Korven, Marcel de Rooij

het beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

2023 ANBI Financieel Overzicht Pdf
PDF – 517,2 KB 66 downloads
2022 ANBI Financieel Overzicht
PDF – 514,5 KB 300 downloads
2021 ANBI Financieel Overzicht
PDF – 514,1 KB 591 downloads
2020 ANBI Financieel Overzicht
PDF – 76,6 KB 801 downloads
2019 ANBI Financieel Overzicht
PDF – 76,6 KB 962 downloads

Privacyverklaring Stichting Erfgoed Diessen
PDF – 76,4 KB 957 downloads